Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti AB Košile s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společností AB Košile s.r.o., IČ: 260 05 042, se sídlem Horní Kostelec 169, 549 41 Červený Kostelec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16466 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, která je spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran s kupní smlouvou související. Kupní smlouvou se rozumí smlouva o zhotovení zboží na zakázku dle požadavků kupujícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese abkosile.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.
 • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese abkosile.cz (dále jen „internetový obchod“) a další související právní vztahy.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pro účely těchto obchodních podmínek se za podnikatele považuje každá osoba, která, zejména jedná pod přiděleným identifikačním číslem (IČO), uzavírá kupní smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat výhradně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídkou. Kupující bere na vědomí, že nabízené zboží není na skladě prodávajícího, ale je vyráběno na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a proto bude dostupnost zboží, jakož i zvolených variant vždy potvrzena prodávajícím na email kupujícího, který byl uveden v objednávce.
 • Internetový obchod obsahuje konfigurátor nabízeného oblečení, kde si kupující sestavuje daný oděv z nabízených látek a možností daných konfigurátorem a kupující dále zadává požadované tělesné míry, podle kterých je pak oděv vyroben. Nakonfigurovaný oděv se zadanými mírami pak kupující vkládá do nákupního košíku, kde pak následují možnosti zaplacení a tím i objednání.
 • Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (vybrané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • způsobu úhrady kupní ceny (kupující vybere požadovaný způsob úhrady)
  • způsobu doručení a nákladech spojených s dodáním zboží (kupující vybere požadovaný způsob doručení)

(dále společně jen jako „objednávka“).

 • Kupující je povinen v objednávkovém formuláři úplně, správně a pravdivě vyplnit své osobní údaje a údaje potřebné pro doručování zboží. V případě zboží zhotoveného na míru (dle přání kupujícího) je kupující dále povinen správně a pravdivě vyplnit údaje potřebné pro zhotovení zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost všech údajů uvedených v objednávce a tyto údaje jsou prodávajícím považovány za správné. Pakliže by kupující uvedl nějaké údaje chybně, je povinen o tom prodávajícího obratem vyrozumět na email: alicebaricova@atlas.cz, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky. K později nahlášeným chybám v objednávce není prodávající povinen přihlédnout a není povinen na základě nich změně v objednávce vyhovět.
 • Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku potvrzení (akceptaci) samotné objednávky ze strany prodávajícího na email kupujícího uvedený v objednávce.
 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí její obdržení kupujícímu emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Toto potvrzení se nepovažuje za akceptaci objednávky ve smyslu odst. 2.5. tohoto článku.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, upřesnění individuální požadavků) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující.
 • Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě kupujícího a prodávajícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
 1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Kupní cenu a případné další náklady spojené s dodáním zboží a formou jeho úhrady (dobírkou) kupující uhradí prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:
  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-2108730207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „bankovní účet prodávajícího“) s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky,
  2. hotově při osobním převzetí zboží,
  3. hotově (popř. platební kartou umožňuje-li to přepravce) na dobírku (za poplatek uvedený v objednávce).
 • V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná nejpozději do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je u bezhotovostních plateb splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě, že není v daném termínu částka připsána na bankovní účet prodávajícího, objednávka se tím automaticky ruší. Kupující bude v takovém případě prodávajícím vyrozuměn o zrušení objednávky z důvodu porušení platebních podmínek.
 • V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je požadavek na výrobu zboží zaslán do výroby až po připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.
 • Daňový doklad – faktura je vystavena prodávajícím kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • Zboží je ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.
 • Odmítnutí převzetí zásilky ze strany kupujícího s objednaným zbožím vyrobeným dle zadání kupujícího dodávaným na dobírku nezbavuje kupujícího povinnosti úhrady kupní ceny a nákladů na přepravu a doběrečné, to neplatí v případě uvedeném v čl. 5 odst. 5.5. těchto obchodních podmínek.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 • Kupující bere na vědomí, že zboží nabízené na internetovém obchodě je zbožím, které je vyráběno na míru a dle přání kupujícího a pro jeho osobu. Po akceptaci objednávky ze strany prodávajícího, proto v souladu s § 1837 písm. d) občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to ani ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží. Tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího a prodávajícího se na zrušení objednávky za společně odsouhlasených podmínek dohodnout.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • Kupující si v objednávce zvolí jeden z níže uvedených způsobů dodání zboží:
  1. doručení přepravní společností PPL na adresu uvedenou v objednávce,
  2. osobní vyzvednutí v provozovně prodávajícího na adrese Horní Kostelec 169, 549 41 Červený Kostelec.  
 • V případě, že je způsob doručení zboží smluven na základě jiného požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s tím spojené.
 • Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující není povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího (přepravního) listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen, a že zboží převzal bez závad. Prodávající doporučuje kupujícímu sepsat za přítomnosti dopravce záznam o jakémkoliv poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pouze na základě vyhotoveného záznamu může být kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží do 5 týdnů od zaplacení kupní ceny.
 • Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE
 • Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc nemá vady ve smyslu § 2161 odst. 1 občanského zákoníku:
  1. zboží má vlastnici, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
  2. zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Kupující je povinen při převzetí zásilky od dopravce zkontrolovat stav dodávaného zboží. V případě, že zjistí jakékoli poškození zboží, nebo jiné zjevné vady (např. neprovedení dle objednávky kupujícího), musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od převzetí zásilky, a to e-mailem na adresu alicebaricova@atlas.cz.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Toto právo se nevztahuje na vady způsobené:
  1. nesprávným používáním,
  2. ošetřování (čištění) zboží v rozporu s přiloženými pokyny (pracími symboly),
  3. poškození nezpůsobené vadou zboží (např. roztržení, propálení, rozstřižení, obarvením, skvrny od kosmetiky, apod.).

Kupující dále nemá právo z vadného plnění za předpokladu, že o vadě zboží věděl před převzetím věci, byla-li mu na to poskytnuta před převzetím zboží již sleva či tuto vadu způsobil sám.

 • Nemá-li věc shora uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Má-li zboží vadu, uplatní kupující práva z vadného plnění u prodávajícího reklamací daného zboží.
 • Reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě může kupující na adrese prodávajícího AB Košile s.r.o., Horní Kostelec 169, 549 41 Červený Kostelec,  a to buď osobně nebo zasláním na adresu s přiloženými informacemi o nákupu zboží a uplatnění práv z vadného plnění. Zejména musí daná reklamace obsahovat následující:
  1. jméno a příjmení / obchodní firmu kupujícího,
  2. datum narození / IČ kupujícího,
  3. adresu kupujícího,
  4. datum nákupu,
  5. kopii dokladu o nákupu zboží,
  6. popis vady,
  7. výběr preferovaného řešení nápravy vady,
  8. telefon nebo email kupujícího,
  9. datum uplatnění reklamace a podpis.

K dopisu s reklamací je třeba přiložit reklamované zboží, aby mohl prodávající vytýkané vady náležitě posoudit.

 • Zasílá-li kupující reklamované zboží prodávajícímu pomocí přepravní služby, musí zajistit, aby jej zaslal ve vyhovujícím obalu, který zabrání jakémukoliv poškození zboží. Za případná poškození způsobená při přepravě prodávající nenese žádnou odpovědnost.
 • Prodávající písemně potvrdí kupujícímu přijetí reklamace bez zbytečného odkladu po obdržení zásilky s reklamovaným zbožím nebo na místě osobně při převzetí reklamovaného zboží na adrese prodávajícího. Současně sdělí kupujícímu způsob vyřízení reklamace ihned a ve složitých případech do 3 pracovních dnů.
 • Reklamace včetně odstranění vady, popř. jiného poskytnutí práva z vadného plnění bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.
 • Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z vadného plnění neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • O vyřízení reklamace bude kupující vyrozuměn na telefonním čísle či na emailu, který uvedl při reklamaci. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží popř. mu bude zasláno zpět (v případě zamítnutí reklamace na náklady kupujícího).
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně obsahu, designu a fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude užívat programové vybavení ani další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu, zasahovat do nich ani vykonávat jakoukoliv činnost, která by takové užívání nebo zásahy mohla umožnit jemu či třetím osobám.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní obchodu je kupující oprávněn užívat jen v rozsahu, který nezasahuje do práv prodávajícího či třetích osob, a který je v souladu s jeho určením.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (internetového obchodu) nebo v důsledku užití webové stránky (internetového obchodu) v rozporu s jejím určením.
 • Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy alicebaricova@atlas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zasílá prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, ze kterého stížnost přišla.
 • V případě, že dojde ke vzniku sporu z kupní smlouvy mezi kupujícím, který je spotřebitelem, na straně jedné a prodávajícím na straně druhé, a tento se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: coi.cz, a postupovat dle pravidel uvedených na této webové adrese. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete taktéž na stránkách České obchodní inspekce. Kupující může také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a souvisejícími právními předpisy platnými na území ČR.
 • Kupující učiněním své objednávky uděluje prodávajícímu právní titul ke zpracování svých osobních údajů uváděných v souvislosti s objednávkou podávajícím jako správcem osobních údajů a souhlasí s dalším zpracováním těchto osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní při objednávce provedené v internetovém obchodu uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o všech změnách svých osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatel“). Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, a to s výjimkou osob dodávajících objednané zboží.
 • Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou úplné, správné a pravdivé, a že je prodávajícímu poskytl dobrovolně.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující odvolat písemným oznámením prodávajícímu.
 • Bližší informace o zpracování osobních údajů a právech s tím souvisejícím nalezne kupující v dokumentu informace o zpracovávaných osobních údajích a právech s tím souvisejících umístěném na internetovém obchodu.
 1. DORUČOVÁNÍ
 • Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to dle volby odesílatele buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 • Zásilka je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem)
  2. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
  3. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran při užívání internetového obchodu se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.
 • Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení kupní smlouvy ani obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: AB Košile, s.r.o., Horní Kostelec 169, 549 41 Červený Kostelec, alicebaricova@atlas.cz, +420 603 876 239.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2021.

 

Zpět do obchodu